Posture Hatha Yoga et Méditation

Une Posture de Hatha Yoga et Une Pensée pour la Méditation inspiré du Yoga Au Fil des Jours de Stephane Haskel.

VAJRASANA

VIPARITA KARANI

UTKATASANA

BALASANA

JATHARA PARIVARTANASANA

ADHO MUKHA SVANASANA

JATHARA PARIVARTANASANA

MARJARASANA

BALASANA (Variante)

MAKARASANA

BADDHA KONASANA

DHARANA

ARDHA BHUGANGASANA

ARDHA SHALABHASANA

ADHO MUKHA Svanasana

VIRABHADRASANA

DANDASANA

PASCHIMOTANASANA

ARDHA MATSYENDRASANA

PAVANAMUKTANASANA

EKA PADA RAJAKAPOTASANA

TORSION SUR UNE CHAISE

TADASANA

ANANDA BALASANA

URDHVA HASTASANA

GOMUKHASANA

BHUJANGASANA

YOGA MUDRA

KAMDHARASANA

VRIKSASANA

PÂDÂSANA

ARDHA PAVANA MUKTASANA

ANJANEYASANA

SUKASANA

MÉDITATION DU LAC

VIPARIT NAUKASANA

URDHVA PRASARITA PADASANA

RÉVEIL EN CONSCIENCE

LA MARCHE DE LA PAIX

ARDHA CHANDRASANA

JOUR 41

JOUR 42 UPAVISTHA KONASANA

JOUR 43 UTTANASANA

JOUR 44 ARDHA NAVASANA

JOUR 45 DEMI-TORSION SUR CHAISE

JOUR 46 L'EPREUVE DU TEMPS

JOUR 47 ARDHA VASISTHASANA

JOUR 48 MAINS NOUÉES DERRIÈRE LE DOS

JOUR 49 UTKATA KONASANA

JOUR 50 MALASANA

JOUR 51 ARDHA UTTANASANA

JOUR 52 MATSYA KRIDASANA

JOUR 54 POSTURE DU LÂCHER PRISE

JOUR 56 POSTURE DE VISHNOU

JOUR 58 POSTURE DE LA DEMI-LUNE "SIMPLE"

JOUR 59 POSTURE DU CHAMEAU

JOUR 60 LE DEMI-PONT LES MAINS JOINTES

JOUR 61 L'AIGLE ASSIS

JOUR 62 LA DÉESSE DU SOMMEIL

JOUR 63 LE SALUT DANS LE DOS

JOUR 64 L'ARC

JOUR 65 LE GUETTEUR SUR LES AVANT BRAS

JOUR 66 LE LION

JOUR 67 LA TÊTE D'AIGUILLE

JOUR 68 LE LIÈVRE